Layihələrə qayıt
Suvarma işləri - Azərbaycan

Şəki-Oğuzda bənd və kanalın tikintisi

I. Şəki ərazisi üzrə parametrlər:

Ümumi suvarılan torpaq sahəsi:

 • Brutto sahə - 10000 ha;
 • Türyançay üzərində baş sugötürücü qurğu: 109.6 m³/san - 1 ədəd;
 • Məcradan kənar Söyüdlü sututarı: 700 000 m³ - 1 ədəd.

Torpaq bənd:

 • Maksimal hündürlüyü - 31 m;
 • Qaşı üzrə uzunluğu - 200 m;
 • Qaşı üzrə eni - 6 m;
 • Bəndin qazma torpaq işləri - 38 283 m³;
 • Tökmə torpaq işləri - 223 484 m³;
 • Beton və dəmir-beton işləri - 2340 m³.

Tikinti-istismar sukeçirici qurğusu:

 • Qurğunun ümumi uzunluğu - 293 m;
 • İrriqasiya sərfi - 2.5 m³/san;
 • Beton və dəmir - beton işləri - 3450 m³.

Qəza sutullayıcı qurğusu:

 • Qurğunun ümumi uzunluğu - 257 m;
 • Qurğunun əsas hesablama (3 % təminatlı sərfi) - 8.37 m³/san;
 • Beton və dəmir-beton işləri - 1290 m³.

Bundan əlavə:

 • 4 aqreqatlı suvarma nasos stansiyası;
 • Təzyiqli boru kəmərinin (MBBK) ümumi uzunluğu;
 • Polad borulardan ibarət pm 7240;
 • Təzyiqli boru kəmərinin (TB) və paylayıcı boru kəmərlərinin (TB-1; TB-2, TB-2-1) ümumi uzunluğu polietilen və polad borulardan ibarət pm 25150;
 • Qəza sutullayıcı kanalı pm 7740;
 • Səth sularının layihə ərazisindən kənarlaşdırmaq üçün qapalı kollektor və qurğular. Yığma dəmir-beton borulardan ibarət pm 17600.

Şəki - Oğuz Aqroparkın çınqıl örtüklü istismar yolu № 1 pm 7650.

Şəki - Oğuz Aqroparkın çınqıl örtüklü istismar yolu №2 pm 1190.

Söyüdlü kəndindən Türyançaya düşən tikinti istismar yolu pm 1250.

Yolların altından su keçirən qurğular əd 22.

II.Oğuz ərazisi üzrə

Ümumi suvarılan torpaq sahəsi:

 • Brutto sahə - 2300 ha;
 • Ağçay üzərində kiçik suqəbuledici qurğu. Baş qurğu;
 • Basqılı su hovuzu, su tutumu V = 2500 m³ - 1 ədəd;
 • Təzyiqli boru kəmərinin Ümumi uzunluğu pm 10200;
 • Su hovuzu üzərində təmizləyici «T» polad boru kəməri Dx = 530 x 7 mm pm 160.
Telegram
WhatsApp